Sunday, January 12, 2014

தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : கலனம்


தொகுப்பு

Data entry = தரவு நுழைவு
Card punching machine =  அட்டைத் துளைப்பு எந்திரம்
Infinite = கந்தழி 

Maintenance job =  பேணும் வேலை 
Calculus = கலனம் 
Audio = அடுகு
Video = விழிய
Text = பனுவல்
Download = இறக்கிக் கொள்ளல்

Upload = ஏற்றிவிடு
Down-hearted = நெஞ்சிறங்கிய
Downbeat  = துடிப்பிறக்கம்
Downcast  = பிடிப்பிறங்கிய
Downfall  = வீழிறக்கம்
Downgrade  = தரமிறக்கம்
Downplay = இறங்கியாடு
Downpour  = பொழிவிறக்கம்
Downright  = நேரிறக்கம்
Downscale  = அலகிறக்கு
Downside  = சிறகிறக்கம்
Downsize = அளவிறங்கு/அளவிறக்கு
Downspout = பீச்சிறக்கம்
Downstairs = படியிறக்கம்
Downstream = ஆற்றுப்பின்னோட்டம்
Downtime = காலக்கழிவு
Downtown = நகரமையம்
Downtrodden = தாழுற்ற
Downturn = கீழ்த்திருப்பம்
Downward = இறங்குமுகம்

No comments: